ADEQUACIÓ EDIFICI "LA TORRETA"
Centre de control del reg del Segrià sud

Any: 2007

Emplaçament: MAIALS

Enderroc de forjats interiors de l’edifici i de la coberta existent.

Posterior construcció de pilars metàl·lica i forjats de formigó armat i estructura metàl·lica en sota coberta de l’edifici.

Ignifugació de les parts metàl·lica estructurals.

Divisòries interiors i fals sostre de cartró guix.

Substitució de tancament practicables exteriors per fusteria d’alumini amb envidrament 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d’aire de 8 mm.

Instal·lació d’ascensor.

Realització de totes les instal·lacions noves segons projecte d’instal·lacions.

puigdevall